CentOS下apache配置301跳转实例

修改vhost.conf,添加如下配置。

<VirtualHost *:80>
ServerName www.wuhao13.xin
RewriteEngine On
RedirectMatch permanent ^/(.*) https://blog.wuhao13.xin/$1
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
ServerName www.wuhao13.xin
RewriteEngine On
RedirectMatch permanent ^/(.*) https://blog.wuhao13.xin/$1
</VirtualHost>

打赏 赞(0)
支付宝二维码图片

支付宝扫描二维码打赏

相关推荐

微信扫一扫,分享到朋友圈

CentOS下apache配置301跳转实例
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close